ಕರಿಮಾಯಿ

2018ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡ ಕರಿಮಾಯಿ ನಾಟಕದ ಚಿತ್ರಗಳು ಕನ್ನಡದ ಮೇರು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾ|| ಬಿ. ಜಯಶ್ರೀ ಸಿಡ್ನಿಗೆ ಬಂದು ಅನಿವಾಸಿ ಕಲಾತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಕರಿಮಾಯಿ ನಾಟಕ ದೃಶ್ಯಗಳು.

Read More