ಮೂಕಜ್ಜಿಯ ಕನಸುಗಳು : Tickets registration

ಎರಡು ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರದರ್ಶನಡಾ| ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ “ಮೂಕಜ್ಜಿಯ ಕನಸುಗಳು” ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಿಡ್ನಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ. 3pm

Read More

ಮೂಕಜ್ಜಿಯ ಕನಸುಗಳು – Movie Screening

ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಡಾ| ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ “ಮೂಕಜ್ಜಿಯ ಕನಸುಗಳು” ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಿಡ್ನಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ.2 Shows : 3pm and 5.30pm on

Read More