ಮನಸ್ಸಿಗೆಷ್ಟು ಮುಖಗಳು

2015ರಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ನಿಯ ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡ ಪ್ರಕಾಶ ಕಂಬತ್ತಳ್ಳಿಯವರ “ಮನಸ್ಸಿಗೆಷ್ಟು ಮುಖಗಳು” ನಾಟಕದ ದೃಶ್ಯಗಳು.