ಹಳವಂಡಗಳು – ಶೋಟೈಮ್

2018ರ ಹಳವಂಡಗಳು ಶೋ ಸುತ್ತಮುತ್ತ

ಸಿಡ್ನಿಯ South Asian Theatre Festivalನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡ ಹಳವಂಡಗಳು ನಾಟಕದ ಸಂಜೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು