ವಿವೇಕ ಶಾನಭಾಗ

ಸಿಡ್ನಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಕತೆಗಾರ ವಿವೇಕ ಶಾನಭಾಗರ ಜತೆ ಮಾರ್ಚ್ 11, 2018ರಂದು ನಡೆಸಿದ ಕುರಿತೋದುವ ಹೊತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಿತ್ರಗಳು.