ಜೋಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

2007ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಾಟಕದ ದೃಶ್ಯಗಳು.