ಏಕೀಕರಣ

2015ರಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ನಿಯ ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡ ಬೀChiಯವರ “ಏಕೀಕರಣ” ನಾಟಕದ ದೃಶ್ಯಗಳು.

« 1 of 2 »