ಬೆಕ್ಕು ಬಾವಿ

2000ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡ ಅನಿವಾಸಿ ಕಲಾ ತಂಡದ ಚೊಚ್ಚಲ ನಾಟಕ ದಿ|| ಶಾ. ಬಾಲುರಾವ್ ಬರೆದ “ಬೆಕ್ಕು-ಬಾವಿ” ನಾಟಕದ ದೃಶ್ಯಗಳು.